بازنشانی گذرواژه

نتایج جستجوی شما
بهمن 14, 1397

چگونه مهمان شوم؟

1- اقامتگاه رو پیدا کنید (راهنمای اجاره ویلا)

اﻧﺠﺎم ﯾﮏ رزرو ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب اقامتگاه ﻣﺪﻧﻈﺮﺗﺎن آﻏﺎز ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اقامتگاهتون میتونه ویلا، سوئیت، کلبه، آپارتمان یا بوم گردی باشه. در فرم جستجو در قسمت اول مطابق با تصویر زیر، ﻣﻘﺼﺪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐنید. مقصدتون میتونه اسم استان، شهر یا منطقه مورد نظرتون باشه. در مرحله بعد زمان ورود و زمان خروج و تعداد نفرات را مشخص کنید. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ، اقامتگاه خود را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي‌ﻫﺎيی که در صفحه اصلی سایت مسافرخانه وجود دارد برای انتخاب اقامتگاه مورد نظر استفاده کنید.

راهنمای اجاره ویلا
راهنمای اجاره ویلا

2- درخواست رزروتون رو به صورت رایگان ارسال کنید

در صفحه اقامتگاهی که انتخاب کردید کلید درخواست رزرو را بزنید. ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﻘﺸﻪ‌ي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﯾﻼ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺗﺴﺮﯾﻊ می‌کند.

3- پرداخت رو انجام دهید و اقامتگاه برای شماست

ﺑﺮاي رزرو اقامتگاه ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺨﺶ “درﺧﻮاﺳﺖ رزرو” اقدام ﮐﻨﯿﺪ. ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ رزرو ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺪارد و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ورود ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﻣﺒﻠﻎ رزرو را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ از ﭘﯿﺶ رزرو ﺷﺪه، در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮده وﻧﻔﺮات ﺑﯿﺶ از آن ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ می‌شود. قبل از درخواست رزرو هم می‌توانید مبلغ کل و همینطور هزینه جهت نفرات اضافه در صورتی که تعداد نفرات انتخابی از استاندارد اقامتگاه بیشتر باشد و میزبان اجازه تعداد نفرات بالا را داده باشد مشاهده فرمایید.

4- کلید رو در محل اقامتگاه تحویل بگیرید

پس از تایید میزبان ﺗﺎﯾﯿﺪه‌ي رزرو ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏ و ﺷﺎﻣﻞ ﻟﯿﻨﮏ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻟﯿﻨﮏ می‌توانید در ﺑﺨﺶ ﻓﺎﮐﺘﻮر از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ، مبلغ اجاره را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و رزرو ﺧﻮد را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺖ می‌توانید ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺳﻮاﻻت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از طریق ارسال پیام در سایت ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

5- همه مسئولیت با مسافرخانه مطمئن باشید

مطابقت و نظات اقامتگاه توسط مسافرخانه تضمین می‌شود، پس آسوده‌خاطر سفر کنید. شما در ۲۴ ساعت شبانه‌ روز و 7 روز هفته می‌توانید از پشتیبانی واتساپ و تلفنی مسافرخانه استفاده کنید.

نوع بنای اقامتگاه: راهنما
اشتراک گذاری